เราเชื่อว่า “ผู้ผลิตยาที่ดี คือ

ผู้ผลิตยาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง เราจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของ ผู้บริโภคเป็นหลักเสมอด้วยความเชื่อดังกล่าว เราจึงเคร่งครัดเรื่องมาตรฐาน และตรวจสอบทุกขั้นตอนในการผลิต นอกจากนี้ เรามีการพัฒนาบุคลากร เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และเข้าถึง มาตรฐานคุณภาพของทั้งในประเทศ และต่างประเทศและเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัยตลอดจนการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อย่างที่สุด

เนื่องด้วยเราเป็นผู้ผลิต เราจึงคำนึงถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม เรามีระบบบำบัดน้ำเสียที่มี ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ำเสียจาก โรงงาน และระบบโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดและผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า

บทบาทของบริษัทฯมิได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา หรือร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม